Regulamin sklepu esilton.pl, siltonelectronics.pl

Preambuła:

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego eSliton.pl oraz zasady jego funkcjonowania na podstawie przepisów prawa krajowego.

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem i administratorem danych osobowych zawartych w serwisie esilton.pl jest Silton Electronics Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze (kod: 65-001), Jana Kasprowicza 2/32 zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000996640; REGON 523374218; NIP 9292073469; Zwroty i wymiany produktów prosimy kierować na adres: ul. Głogowska 132/140 (BOX 28), 60-243 Poznań

2. Marka Silton Electronics stanowi własność firmy Silton Electronics Sp. z o. o.
3. Główny magazyn znajduje się pod adresem: Głogowska 132/140 (BOX 28), 60-243 Poznań.

Definicje

1.Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.2 Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym ma na celu umożliwienie utworzenia Konta Klienta ułatwiającego dokonywanie zakupów przez klientów sklepu esilton.pl.
1.3 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia przez klienta oraz określenie sposobu zapłaty oraz miejsca dostarczenia towaru.
1.4 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego esilton.pl.
1.5 Konto – usługa elektroniczna w której przypisany jest login z hasłem, w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
1.6 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o nowych produktach, promocjach i aktualnej ofercie sklepu esilton.pl.
1.7 Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.8 Sprzedawca – sprzedawcą produktów na platformie esilton.pl jest firma Silton Electronics Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze (kod: 65-001), Jana Kasprowicza 2/32 zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000996640; REGON 523374218; NIP 9292073469;
1.9 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość jest pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
1.10 Zamówienie – jest to dobrowolne oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, którego celem jest zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Konto:

1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego esilton.pl jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu za pomocą których Kupujący może zawrzeć transakcję ze Sprzedającym.
2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Po dokonaniu rejestracji konta dla każdego z klientów  zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe i ma na celu ułatwienie dokonywania zakupów na platformie esilton.pl.
3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.
4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość weryfikacji historii zakupów, udział w konkursach oraz otrzymywanie newsletterów.

Warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy stronami:

1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu przy pomocy swojego konta oraz nie posiadając konta w serwisie esilton.pl. W obu przypadkach niezbędne do złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia.
2. Podane na stronie ceny są cenami wyrażonymi w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).
3. W podsumowaniu zamówienia zawsze widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach związanych z dostawą produktu. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt. Całkowity koszt zakupu klient otrzymuje w podsumowaniu zamówienia.
4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu zamieszczonego na stronie esilton.pl i zaakceptować jego warunki. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.
6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

Warunki i termin płatności:

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:
1.1. Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: PayU, karty kredytowej lub debetowej, BLIKa lub przelewu bankowego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
1.2. Dostępne formy płatności:
– Karty płatnicze:
  – Visa;
  – Visa Electron;
  – Mastercard;
  – Mastercard Electronic;
  – Maestro;  
2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 15 min poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.
3. Po każdej dokonanej transakcji klient automatycznie otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia w sklepie internetowym esilton.pl.

Warunki i termin dostawy zamówienia:
1 W przypadku płatności przelewem, kartą płatniczą, PayU i BLIKiem, zamówienie zostanie przekazane do realizacji od chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. Termin realizacji zamówień to 1-3 dni roboczych.
3. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika przygotowanego przez firmę DPD Polska sp. z o.o. ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa.
4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte w formularzu zamówienia podczas jego składania.
5. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.
6. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).
7. Klient zobowiązany jest sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]
8. Nie spisanie protokołu szkody w obecności kuriera może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym możliwość zwrotu towaru.

Sprzedaż:

1. Właścicielem i administratorem danych osobowych zawartych w serwisie esilton.pl jest Silton Electronics Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze (kod: 65-001), Jana Kasprowicza 2/32 zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000996640; REGON 523374218; NIP 9292073469; Zwroty i wymiany produktów prosimy kierować na adres: ul. Głogowska 132/140 (BOX 28), 60-243 Poznań.

2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub kurierem na adres: Silton Electronics ul. Głogowska 132/140 (BOX 28), 60-243 Poznań.
3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres do zwrotów zamówień: ul. Głogowska 132/140 (BOX 28), 60-243 Poznań, wraz z odstąpieniem od umowy i dołączonym protokołem reklamacyjnym.

4. Podstawą do zwrotu lub reklamacji będzie numer zamówienia/faktury, który klient posiada w wiadomości e-mail otrzymanej po realizacji zamówienia.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia i skutecznego doręczenia przesyłki.
Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny. Przesłanie błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta  określają przepisy związane z prawem konsumenckim, a w szczególności te dotyczące niezgodności towaru z zawartą umową.
7. W przypadku wystąpienia zauważalnych braków lub wad w przesyłce bądź niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK) nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

Prawo odstąpienia od umowy:

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności lub nienależyte użytkowanie niezgodne z instrukcją załączoną do towaru. 
3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności na rzecz sklepu internetowego esilton.pl, w tym koszty związane z  dostawą.
4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie z opisem:
a. Przy przedpłacie na konto bankowe na numer konta podany w formularzu reklamacyjnym.
b. Przy płatności PayU i BLIK za pomocą operatora płatności, z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

5. Przy płatności kartą kredytową lub debetową zwrot nastąpi na rachunek przypisany do karty.
6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem produktu.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców:

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi negatywnych skutków po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

Dane osobowe i pliki cookies:

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji procesu zamówienia.
2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody poprzez akceptację stosownej zgody.
3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami prawa w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. 
4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w sklepie esilton.pl, ich modyfikowania oraz trwałego usunięcia.
5. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy w celu przygotowania optymalizacji propozycji zakupowych dla poszczególnych klientów.
6. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego.
7. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione, a niektóre z jego funkcji mogą nie działać.
8. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę. Stosuje się do tego odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Aktualny regulamin sklepu internetowego jest publikowany na stronie www.esilton.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży przez Klienta.